» Regionálne školstvo » Špeciálne a inkluzívne vzdelávanie » Experimentálne overovanie v odborných učilištiach

Experimentálne overovanie v odborných učilištiach

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 14. marca 2016 „Vyhodnotenie experimentálneho overovania v odborných učilištiach v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015“.
 
Vyhodnotenie obsahuje:
  • Zoznam učebných odborov, ktoré sa experimentálne overujú v školskom roku 2015/2016
  • Zoznam učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2016
    Pri predkladaní návrhov na experimentálne overovanie, samotnej realizácii experimentálneho overovania, predkladaní priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania  sa postupuje v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.