» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzvy na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov (MŠVVaŠ SR) » Priebežná výzva „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ – opatrenie 2.2
Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Priebežná výzva „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ – opatrenie 2.2

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejňuje priebežnú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora budovania výskumno-vývojových centier pre inteligentnú špecializáciu“ (ďalej len „výzva") v rámci opatrenia 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú:

  • organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci

Kód výzvy: OPVaV-2013/2.2/10-RO
Dátum zverejnenia výzvy: 16.10.2013
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 15.01.2014
Dátum ukončenia výzvy: 15.01.2014

Z dôvodu podrobnejšieho vysvetlenia niektorých kritérií oprávnenosti žiadateľa uvedených vo výzve sa RO pre OP Výskum a vývoj dňa 12. 11. 2013 rozhodol zmeniť povinnú prílohu č. 3-15 k žiadosti o NFP. Bližšie informácie a vysvetlenie uvedených kritérií oprávnenosti žiadateľa sú uvedené v odpovediach na často kladené otázky (FAQ):

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ